Multiple Intelligences Multiple Intelligences Multiple Intelligences Multiple Intelligences
 
เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
เปรียบเสมือนสายรุ้งหลากสี คนจึงมี
หลายรสนิยม มีความแตกต่างกันของ
บุคลิกภาพ ครู พ่อแม่และผู้ปกครอง
ต้องสำเหนียกตระหนักและมองเห็น
คุณค่าของความแตกต่าง
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
last update/05/05/2004