แบบสำรวจพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

 

พัฒนาโปรแกรมโดย... ศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี

 

“หากจะถามว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรก็คงจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ากับถามว่าคุณเก่งอย่างไรบ้าง” คำพูด ชวนให้คิดของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ที่ว่าด้วยความสามารถทางปัญญาของคนในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้

  1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathmatical Intelligence)
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

คนทุกคนมีความสามารถไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งดังกล่าวแล้ว และสามารถพัฒนาตนเองให้เก่งได้ในทุกด้าน และถ้าค้นพบว่าตนมีจุดเด่นหรือจุดที่ควรปรับปรุง
ในด้านใดบ้างก็จะทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ตามศักยภาพของตนแบบสำรวจนี้ไม่ใช่การสำรวจเพื่อตีตราว่าคุณเป็นคนเก่งหรือฉลาดในด้านใดด้านหนึ่ง แต่กระทำเพื่อสำรวจหาจุดเด่นที่คุณมีอยู่แล้วและหาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อทำให้คุณเป็นบุคคลที่พัฒนาในทุกด้านมากที่สุดตามศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียนบ้านเขาวง   อำเภอลานสัก   จังหวัดอุทัยธานี

คำชี้แจง หากคุณต้องการสำรวจความถนัดของคุณตามรายการพหุปัญญา กรุณาคลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับลักษณะ ของคุณแต่ละข้อในด้านต่าง ๆ

ด้านภาษา (Linguistic)

Choice 1 คุณสนุกกับการพูด การเล่นคำ สำนวน คำผวน คำกลอนตลกๆ ฯลฯ
Choice 2 คุณชอบอ่านหนังสือ นิตยสาร ไม่เว้นแม้แต่ถุงกล้วยแขก ป้ายโฆษณาต่างๆ
Choice 3 คุณไม่ลำบากใจเลยหากจะต้องออกไปพูดแนะนำตัวเองหรือเขียนประวัติของตนเอง

Choice 4 คุณชอบเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้อ่านหรือได้ยินได้ฟังมาให้เพื่อนฟังต่อ

Choice 1 คุณชอบเล่นปริศนาคำทาย หรือเกมที่เกี่ยวกับภาษา เช่น สแครบเบิ้ล เกมต่อคำต่างๆ
Choice 2 ในบางครั้งคนอื่นจะให้คุณอธิบายความหมายคำพูดของคุณ
Choice 3 คุณชอบเรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์
Choice 4 คุณชอบพูดอภิปรายโต้แย้งกับเพื่อน ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ

Choice 1 คุณชอบพูดถึงปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และการแก้ไขรวมทั้งชอบตั้งคำถามกับเพื่อนเสมอ
Choice 2 คุณชอบฟังข้อมูล ข่าวสารจากเครื่องรับวิทยุ หรือเครื่องบันทึกเสียง

ด้านตรรกกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical)

Choice 1 คุณสนุกที่ได้ทำงานกับตัวเลข หรือไม่ก็ชอบคิดเลขในใจ
Choice 2 คุณสนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ
Choice 3 คุณชอบคิดบัญชี รายรับรายจ่ายทางการเงิน
Choice 4 เมื่อต้องเดินทางไปทำธุระในที่ต่าง ๆ คุณมักจะถือโอกาสไปท่องเที่ยวด้วยเลย

Choice 1 คุณชอบคิดคำนวณ ชอบความท้าทายที่เกี่ยวกับการคิดเลข
Choice 2 คุณชอบคิดหาเหตุผลมาหักล้างหรือวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคนอื่น
Choice 3 คุณรู้สึกสนุกที่ได้เรียนวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Choice 4 คุณชอบยกตัวอย่างประกอบเมื่อต้องอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง

Choice 1 คุณชอบทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา
Choice 2 คุณมักจะต้องคอยจัดการสิ่งต่างๆ ให้เข้าที่มีระเบียบเมื่อทำงานร่วมกับเพื่อน

ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual - Spatial)

Choice 1 คุณชอบศิลปะและงานศิลปะต่าง ๆ
Choice 2 คุณชอบบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้เป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดเสมอ
Choice 3 คุณชอบขีดเขียนอะไรต่าง ๆ ลงไปในสมุดขณะทำงานหรือใช้ความคิด
Choice 4 คุณอ่านแผนที่หรือดูเข็มทิศได้โดยไม่รู้สึกยุ่งยากอะไร

Choice 1 คุณชอบเล่นเกมต่อภาพจิ๊กซอว์ต่าง ๆ หรือเกมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาพเช่นเกมจับผิดภาพ
Choice 2 คุณชอบแกะชอบรื้อของเล่นแล้วประกอบมันขึ้นมาใหม่
Choice 3 คุณชอบเรียนวิชา ศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต
Choice 4 คุณชอบวาดแผนภูมิ แผนผัง เพื่อประกอบการอธิบายเรื่องราว

Choice 1 คุณชอบวาดภาพสิ่งของในมุมมองแตกต่างออกไปจากธรรมดา
Choice 2 คุณชอบดูหนังสือที่มีรูปภาพประกอบมากกว่าหนังสือที่มีข้อความมาก ๆ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic)
Choice 1 คุณมักจะมีส่วนร่วมในด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกายบ่อย ๆ
Choice 2 คุณชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าจะให้คนอื่นคอยช่วยเหลือ
Choice 3 คุณชอบใช้ความคิดขณะเดิน วิ่งออกกำลังกาย
Choice 4 คุณไม่เคยรู้สึกเขินอายที่จะต้องเต้นรำหรือออกท่าทางต่าง ๆ
Choice 1 คุณชอบเล่นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวเมื่อไปเที่ยวสวนสนุก เช่นชิงช้าสวรรค์ รถไฟเหาะตีลังกา
Choice 2 คุณชอบลงมือทำจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจำได้
Choice 3 คุณชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานฝีมือและงานประดิษฐ์
Choice 4 คุณชอบทำมือประกอบท่าทางขณะพูดคุย
Choice 1 คุณชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะตึงตัง ชอบหกคะเมนตีลังกา
Choice 2 คุณชอบทำจริงมากกว่าการอ่านหนังสือหรือการดูวีดิโอ
ด้านดนตรี (Musical)
Choice 1 คุณเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
Choice 2 คุณร้องเพลงได้โดยทำนองไม่ผิดเพี้ยน
Choice 3 คุณมักจะจดจำเสียงที่เคยได้ยินได้อย่างแม่นยำ
Choice 4 คุณชอบฟังเพลงขณะทำงานและการพักผ่อนในเวลาว่าง
Choice 1 คุณมักจะเคาะโต๊ะหรือขยับเท้าตามจังหวะเมื่อฟังเพลง
Choice 2 คุณสามารถแยกแยะเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ได้ในขณะที่ฟังเพลง
Choice 3 เสียงเพลงในภาพยนตร์โฆษณาหรือจากวิทยุมักจะก้องอยู่ในหูของคุณ
Choice 4 คุณจะไม่สามารถทำงานได้เลยหากไม่ได้ฟังเพลงไปด้วย
Choice 1 คุณมักจะผิวปากหรือไม่ก็ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทำงาน
Choice 2 คุณชอบอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงเพลง
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal)
Choice 1 คุณชอบทำงานร่วมกับคนอื่น
Choice 2 คุณภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น
Choice 3 เพื่อน ๆ มักจะมาขอคำแนะนำจากคุณอยู่เสมอ
Choice 4 คุณชอบเล่นกีฬาที่เป็นทีมเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล มากกว่ากีฬาประเภทบุคคล เช่น วิ่ง
Choice 1 คุณชอบเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเสมอเมื่อมีโอกาส
Choice 2 คุณชอบพบปะสังสรรค์ ชอบมีเพื่อนมากกว่าจะอยู่คนเดียวที่บ้าน
Choice 3 คุณมีเพื่อนสนิทหลายคน
Choice 4 คุณมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมักจะเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างคนอื่นเสมอ
Choice 1 คุณชอบเป็นผู้นำ ชอบแสดงออกให้ผู้อื่นทำตาม
Choice 2 คุณชอบพูดชักจูงให้ผู้อื่นทำมากกว่าที่จะลงมือกระทำเอง
ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)
Choice 1 คุณชอบเขียน จดบันทึกความคิดต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกประจำวัน
Choice 2 คุณชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ คิดเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง
Choice 3 คุณมีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน และรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย
Choice 4 คุณมีอิสระในความคิด รู้ตัวว่าทำอะไร และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอ
Choice 1 คุณชอบทำกิจกรรมต่าง ๆ คนเดียวเงียบ ๆ
Choice 2 คุณชอบทำงานอดิเรกที่เป็นส่วนตัวมากกว่าการทำงานกับคนอื่น
Choice 3 คุณชอบใช้เวลาในวันหยุดอยู่คนเดียวมากกว่าจะออกไปในที่มีคนมาก ๆ
Choice 4 คุณรู้ตัวดีว่าคุณมีจุดเด่น และจุดบกพร่องตรงไหน
Choice 1 คุณสนใจที่จะคอยสำรวจตนเองเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
Choice 2 คุณชอบทำอะไรด้วยตนเอง มากกว่าที่จะคอยให้คนอื่นช่วยเหลือ
ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist)
Choice 1 คุณชอบสัตว์ต่าง ๆ และชอบเลี้ยงสัตว์
Choice 2 คุณรู้จักชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด
Choice 3 คุณสนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
Choice 4 คุณเป็นคนช่างสังเกต รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ
Choice 1 คุณชอบทำงานในฟาร์ม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
Choice 2 คุณอยากเป็นชาวสวน อยากทำสวน
Choice 3 คุณสนใจธรรมชาติรอบตัว สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
Choice 4 คุณมีความรู้ในเรื่องดวงดาว จักรวาล และสนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Choice 1 คุณสนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์
Choice 2 คุณคิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

ต้องการข้อมูลพหุปัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เอกสารอ้างอิง

Accelerated Learning Network, Test yourself-How are you smart?
  URL:http://www.acceleratedlearning.net /learning_test.html, 2001.
Multiple Intelligences. URL:http//www.springfieldfield.k12.il.us/schools/
  Graham/MI/index.html,2000.
 
Contact us Mailing Address : sinchait@hotmail.com
© copy right 2004 All Rights Reserved.
last modified 05/04/2004