ถ้ายังไม่มี Username และ Password
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถ Login ด้วยการใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียน login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน

SMSS ใช้ได้กับเบาว์เซอร์ Internet Explore , Google Chrome , Safari